Yritysnäkymäsivut


Täältä löydät tietoa Valuatum tilinpäätösanalyysijärjestelmän yritysnäkymäsivujen toiminnasta.

Yleistä yritysnäkymäsivujen toiminnasta

Pääset siirtymään yritysnäkymiin päävalikon otsikkoa klikkaamalla.

Yritysnäkymäsivuilta löydät erilaisia taulukoita ja kuvaajia, joissa esitetään yrityksen tilinpäätöstietoja sekä niiden pohjalta laskettuja tunnuslukuja. Lisäksi sivuilta löytyy sopimuskohtaisesti esimerkiksi laajan tilinpäätöstietokannan avulla laskettuja arvioita yrityksen luottoriskistä sekä eri menetelmin laskettuja arvioita yrityksen arvolle.

Taulukoiden yläpuolinen palkki näyttää tilikauden vuosiluvun ja sen alapuolella tilikauden päättymiskuukauden (1). Vuosiluvun perässä oleva e-kirjain (2) osoittaa, että kyseisen tilikauden luvut ovat ennusteita. Voit selata tilikausia eteen- ja taaksepäin taulukoiden otsikkopalkkien nuolia (3) klikkaamalla.

cv_taulukko_esimerkki

cv_graafit
Yritysnäkymäsivuilla on käytössä pylväs- ja viivagraafeja sekä näiden yhdistelmiä. Kuvaajan yläpuolinen selite kertoo, minkä muuttujien arvoja esitetään.

Jos kuvaajalla on sekä pylväitä että viivoja, pylväskuvaajan asteikko esitetään vasemmassa ja viivakuvaajan oikeassa laidassa kuten esimerkin ylemmässä kuvaajassa. Jos käytetään vain yhtä kuvaajatyyppiä, kuvaajat asetetaan samalle asteikolle, ja se esitetään vasemmassa laidassa kuten esimerkin alemmassa kuvaajassa.

Kuvaajalla esitettävät tilikaudet näytetään kuvaajan alapuolella. Tilikausien selaus eteen- ja taaksepäin onnistuu taulukoiden kautta: kun taulukkoa selataan, kuvaajalla näytettävät tilikaudet muuttuvat samalla.

Ennen kuin yrityksen tilinpäätöslukuja on muokattu, järjestelmään on tallennettuna valmiiseen tilinpäätösdataan pohjautuva malli. Jos laadit yritykselle omia ennusteita, voit tallentaa nämä erilliseen malliin. Voit vaihtaa pohjamallin ja oman mallisi välillä sivun ylälaidasta löytyvän pudotusvalikon kautta. Valitse haluamasi malli ja klikkaa viereistä nuolipainiketta; tällöin sivu päivittyy näyttämään valitsemaasi malliin tallennettuja lukuja. Valikon alapuolella oleva teksti kertoo, minkä mallin lukuja kulloinkin näytetään. Mallin tallennuksesta kerrotaan tarkemmin täällä.


Kaavaikkuna

Yritysnäkymäsivuilla esitetään useita tunnuslukuja ja muita muuttujia, joiden laskemiseen ei välttämättä ole yksittäistä, itsestäänselvää kaavaa. Valuatumin järjestelmässä pääset tarkastelemaan käytettävää laskukaavaa yksinkertaisesti: klikkaa haluamasi muuttujan nimeä, jolloin sivusto avaa uuden ikkunan, jossa kaavat esitetään yksityiskohtaisesti.

Kaavaikkunan toiminta

formuladisplay

Tarkasteltavan muuttujan nimi näkyy ikkunan ylälaidassa. Laskukaavat on eritelty historia- ja ennustevuosiin, koska ennustetilikausille arvot lasketaan usein eri tavalla mm. ennusteiden generoinnissa käytettävistä laskusäännöistä johtuen. Tarkasteltavan mallin tilikaudet näkyvät kaavan vasemmalla puolella.

Voit tarkastella kaavan osatekijöitä klikkaamalla muuttujan nimeä, jolloin kaavaikkuna siirtyy näyttämään valitsemaasi muuttujaa. Mustalla tekstillä merkityt arvot ovat syöttömuuttujia, eli niiden arvo on tallennettu suoraan tietokantaan eikä laskentaan käytetä erillistä kaavaa. Esimerkiksi tuloslaskelman ja taseen yksittäiset alaerät ovat syöttömuuttujia.

Jos haluat tarkastella kaavan osatekijöiden arvoja, saat ne näkyviin klikkaamalla alalaidasta “show variable values”. Tällöin muuttujien saamat arvot eri tilikausille näytetään muuttujan nimen vieressä punaisella tekstillä. Ota huomioon, että järjestelmässä kaikki absoluuttista arvoa kuvaavat luvut on tallennettu miljoonissa.

Kaavoissa käytettävät funktiot

Suurin osa muuttujista lasketaan käyttäen ainoastaan peruslaskutoimituksia ( + , – , * , / , ^ ). Jotkin tunnusluvut kuitenkin vaativat monimutkaisempia laskuja tai ehtoja, joiden mukaan jokin komponentti määräytyy. Kaavoissa käytettävät funktiot ja niiden toiminta on selostettu allaolevassa taulukossa.

Funktio Toiminta
abs(x) Laskee muuttujan x itseisarvon
ceil(x) Pyöristää muuttujan x ylöspäin lähimpään kokonaislukuun
exp(x) tai e^x Laskee e:n* x:nnen potenssin
floor(x) Pyöristää muuttujan x alaspäin lähimpään kokonaislukuun
if(c, x, y) Jos ehto c on tosi, palauttaa muuttujan x arvon, muuten palauttaa muuttujan y arvon
log(x) tai ln(x) Laskee muuttujan x e-kantaisen* (luonnollisen) logaritmin
max(x, y) Palauttaa muuttujien x ja y arvoista suuremman
min(x, y) Palauttaa muuttujien x ja y arvoista pienemmän
round(x) Pyöristää muuttujan x lähimpään kokonaislukuun normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti
sqrt(x) Laskee muuttujan x (positiivisen) neliöjuuren

* Neperin luku e ≈ 2.71828

Esimerkkitapauksia

Tässä kappaleessa havainnollistetaan kaavaikkunan toimintaa joidenkin tilinpäätöstunnuslukujen kautta. Linkkien kautta voit avata kuvia, joissa esitellään kaavojen eri komponentteja.

Nettotulos-%Omavaraisuusaste

Yksinkertaisena esimerkkinä kaavaikkunan käytöstä voidaan käyttää nettotulos-%:a. Kyseisen tunnusluvun laskenta on hyvin yksinkertaista: nettotulos jaetaan liikevaihdolla. Seuraavassa esitellään, miten kaavan osatekijöitä voi tutkia kaavaikkunan kautta.

Pääset tutkimaan nettotulos-%:n kaavaa klikkaamalla kyseisen muuttujan nimeä yritysnäkymäsivuilla. Tällöin aukeaa uusi ikkuna, jossa näytetään nettotulos-%:n laskukaava eri tilikausille.

Kuva

Kuten kaavaikkunasta nähdään, tunnusluku lasketaan jakamalla nettotulos liikevaihdolla. Kummatkin muuttujat on merkitty kaavassa sinisellä, ja niitä klikkaamalla voit siirtyä tarkastelemaan erikseen nettotuloksen ja liikevaihdon kaavoja.

Aloitetaan tarkastelemalla nettotulosta. Pääset tutkimaan nettotuloksen kaavaa klikkaamalla sitä kaavaikkunasta. Muuttujien arvot saat näkyviin klikkaamalla alalaidasta “show variable values”. Nettotuloksen kaavan komponentteja klikkaamalla voit tutkia niiden kaavoja, ja samalla periaatteella pääset siirtymään kaavasta toiseen, kunnes päädyt syöttömuuttujaan, josta ei ole linkkejä muihin muuttujiin.

Kuva

Vastaavasti voit tutkia myös liikevaihtoa klikkaamalla sitä kaavaikkunassa. Historiavuosilla liikevaihto on odotetusti syöttömuuttuja, mutta ennustetilikausille on käytössä erillinen kaava. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti liikevaihto lasketaan ennusteita käsitellessä liikevaihdon kasvuprosenttia käyttäen. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, etteikö muuttujalle voisi syöttää suoraan arvoja; esimerkiksi liikevaihdon tapauksessa voit asettaa ennusteita absoluuttisille liikevaihdon arvoille, jolloin liikevaihdon kasvu lasketaan dynaamisesti syöttämäsi arvon ja edellisen tilikauden liikevaihdon perusteella.

Kuva

Valuatumin järjestelmässä kaavat eivät aina näytä päällisin puolin vastaavan oletettua – tämä johtuu useimmiten teknisistä syistä ja tiettyjen erikoistapausten käsittelystä. Omavaraisuusaste lasketaan tyypillisesti jakamalla oma pääoma (+ muut oman pääoman ehtoiset erät) taseen loppusummalla, josta on vähennetty saadut ennakot. Kaavaikkunasta nähdään, että järjestelmän käyttämä laskutapa ei ole aivan näin suoraviivainen.

Kuva

Tutkitaan ensimmäiseksi kaavan osoittajaa. Havaitaan, että tässä toteutuksessa omaan pääomaan lisätään vapaaehtoiset varaukset, ja pääomalainat luetaan kokonaisuudessaan omaan pääomaan. Halutessasi voit tarkastella oman pääoman alaeriä tarkemmin klikkaamalla muuttujan nimeä kaavaikkunassa.

Kaavan jakajasta ei voi suoraan päätellä, miten se lasketaan – kaavaikkunasta nähdään ainoastaan max(Jakaja, omavaraisuusaste, 0). Tässä varmistetaan, että jakajamuuttuja ei ole negatiivinen: jos näin kuitenkin on, käytetään sen sijasta vakiota 0. Tällä varmistetaan se, että yritys, jonka oma pääoma on negatiivinen ei voi saada positiivisia omavaraisuusasteen arvoja. Siirrytään seuraavaksi tutkimaan tarkemmin muuttujaa “Jakaja, omavaraisuusaste”.

Muuttuja käyttää if-ehtolausetta erilaisten tarkistusten tekemiseen. Ensimmäinen ehto tarkistaa, että vieras pääoma ei ole negatiivinen (käytännössä tällainen tilanne on hyvin harvinainen ja johtuu usein kirjanpitovirheestä). Jos näin on, jakajaan valitaan taseen loppusumman sijaan pelkkä oma pääoma – muuten omavaraisuusaste voisi saada arvokseen yli 100%, mikä ei tietenkään ole mahdollista.

Kuva

Jos vieras pääoma ei ole negatiivinen, siirrytään seuraavaan ehtoon. Tässä tarkistetaan saatujen ennakoiden suuruus: jos saadut ennakot eivät ylitä taseen loppusumman suuruutta, asetetaan jakajaksi taseen loppusumma vähennettynä saaduilla ennakoilla. Jos kuitenkin saadut ennakot ovat taseen kokoa suuremmat, käytetään jakajana pelkkää taseen loppusummaa.

Kuva

Näin ollen omavaraisuusaste lasketaan ns. normaalitilanteessa (vieras pääoma positiivinen, saadut ennakot taseen loppusummaa pienemmät) jakamalla oma pääoma ja muut oman pääoman ehtoiset erät taseen loppusummalla vähennettynä saaduilla ennakoilla. Kaavassa näkyvät poikkeamat tästä laskutavasta ovat ainoastaan poikkeustapausten käsittelyä varten.

Yritysnäkymäsivujen välilehdet

Yritysnäkymäsivuilla on eri välilehtiä, joiden kautta pääset tarkastelemaan mm. tilinpäätöstietoja, tärkeimpiä tunnuslukuja sekä yrityksen arvostusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Näytettävät välilehdet ja niiden sisältö vaihtelevat sopimuskohtaisesti. Tässä esiteltyjen lisäksi voidaan erikseen sovittaessa toteuttaa myös muita välilehtiä, jotka sisältävät erilaisia tilinpäätöslukuihin pohjautuvia kuvaajia ja taulukoita.

arvmäär_valikko_cv

Yleistiedot

Yleistiedot-välilehdellä esitellään yrityksen tärkeimmät tilinpäätösluvut sekä liiketoiminnan eri aspekteihin liittyviä tunnuslukuja. Lisäksi joitakin oleellisimpia tunnuslukuja havainnollistetaan kuvaajien avulla.

Tulos ja tase

Tulos ja tase- välilehdellä pääset tarkastelemaan yrityksen tuloslaskelmaa ja tasetta. Lisäksi tältä sivulta löytyvät ennusteparametrit, joita voidaan hyödyntää tilinpäätösennusteita muokatessa. Lisää ennusteiden muokkaamisesta täällä ja ennusteparametreista täällä.

Arvostus

Arvostus-välilehdellä listataan yrityksen eri menetelmillä lasketut arvostukset. Lisäksi voit muokata yrityksen tilinpäätösennusteita, jolloin näet suoraan tekemiesi muutosten vaikutukset yrityksen diskontattuun kassavirtaan.

Kertoimet ja painot

Voit määrittää yrityksen arvonmäärityksessä käytettävät menetelmät ja niiden suhteellisen merkittävyyden Kertoimet ja painot -välilehdellä. Arvonmäärityksen painokertoimista voit lukea lisää täältä ja toimialan arvostuskertoimista täältä.