Tilinpäätösennusteet


Tällä sivulla esitellään yksityiskohtaisesti, miten voit tehdä tilinpäätösennusteita Valuatumin järjestelmässä.

Ennusteiden generointi

Tilinpäätösennusteiden tuottaminen onnistuu helpoimmin automaattista ennusteiden generointia hyödyntäen.

arvmäär_generoi_ennusteet

Kaikkien Yritysnäkymät-sivujen välilehtien ylälaidasta löydät painikkeen ”Ennusteiden generointi”. Klikkaamalla kyseistä painiketta järjestelmä käynnistää ennusteiden laskemisen olemassa olevaa tilinpäätösdataa ja ennalta määritettyjä ennustesääntöjä ja -parametreja hyödyntäen. Ennusteiden generointi kestää tyypillisesti noin 30-60 sekuntia, ja sivu päivittyy automaattisesti generoinnin valmistuttua. Ennusteet lasketaan automaattisesti kaikkien välilehtien luvuille, joten generointia ei tarvitse erikseen tehdä jokaisella välilehdellä.

HUOM! Jos olet muokannut ja tallentanut omia ennusteita, ennusteiden generoiminen tallentamallesi mallille nollaa tekemäsi muutokset. Älä siis generoi ennusteita, jos haluat säilyttää aiemmin tekemäsi muutokset.

Ennusteiden muokkaaminen

Voit muokata generoituja ennusteita valitsemalla sivun ylälaidasta ”Muuta ennusteita”. Yksittäisiä taseen ja tilinpäätöksen eriä voi muuttaa suoraan; vaihtoehtoisesti muokkausten tekemisessä voi hyödyntää ennusteparametreja.

Ennusteita muokatessa on syytä ottaa huomioon, että yksittäiselle tilikaudelle tehdyt muutokset heijastuvat usein myös seuraavien tilikausien ennustelukuihin. Siksi ennusteiden muokkaaminen kannattaa aina suorittaa ensimmäisestä ennustetilikaudesta alkaen – muussa tapauksessa tehdyt muutokset saattavat aiheuttaa ei-toivottuja muutoksia seuraaville tilikausille.

cv_tulos_tase_dynamic

Muokkaustilassa kaikki muutettavissa olevat luvut on merkitty sinisellä. Voit muuttaa näitä lukuja klikkaamalla; tällöin muokattavan luvun kohdalle aukeaa tekstikenttä, johon voit syöttää uuden arvon. Muutokset päivittyvät klikkaamalla tekstikentän vieressä olevaa painiketta tai Enter-näppäintä painamalla. Mustalla merkittyjä eriä ei voi muuttaa suoraan; ne ovat esimerkiksi muiden muuttujien summana tai edellisen tilikauden lukujen perusteella laskettavia muuttujia. Esimerkiksi nettotuloksen tai taseen loppusumman muuttaminen onnistuu siis vain niiden alaeriä muuttamalla.

cv_change_estimates_luvun_muuttaminen

Yleistiedot-sivulla muutoksia voi tehdä myös joidenkin kuvaajien kautta. Muokattavissa olevat kuvaajat tunnistat niiden alapuolella olevista “Reset” ja “Update” -painikkeista. Lukujen muuttaminen tapahtuu klikkaamalla pohjaan ja vetämällä kuvaajan palkkeja tai viivoja, ja tehdyt muutokset näkyvät taulukoissa punaisella fontilla. Voit tarvittaessa perua kaikki kuvaajan kautta tehdyt muutokset klikkaamalla “Reset”. Kun olet muokannut luvut mieleisiksesi, klikkaa “Update”, jotta tehdyt muutokset tallentuvat taulukkoon. Tallennuksen onnistuttua sivu päivittyy automaattisesti, ja punaisella merkityt luvut muuttuvat sinisiksi. Kuvaajasta tehtyjen muutosten tallennus ei kuitenkaan tallenna yritysmallia tietokantaan, vaan ainoastaan senhetkiseen muokattavana olevaan malliin.

HUOM! Kun kuvaajien kautta tehdyt muutokset tallentuvat, muokkausten tekeminen taulukoihin voi rikkoa laskentaprosessin. Tästä näkyy myös varoitusteksti kuvan ylälaidassa. Älä siis tee muita muutoksia, ennen kuin tallennus on valmis ja sivu on päivittynyt. Tallennuksen valmistumisen näet siitä, että varoitusteksti katoaa ja punaisella merkityt luvut muuttuvat sinisiksi.

Tehdyt muutokset voivat vaikuttaa useisiin mallissa käytettäviin muuttujiin. Siksi mallin luvut saattavat muuttua yllättäen päivityksen aikana; tästä ilmoitetaan sivun ylälaidassa olevalla tekstillä. Teksti katoaa näkyvistä, kun kaikki tehdyn muutoksen vaatimat uudelleenlaskennat on suoritettu. Voit kuitenkin tehdä lisää muutoksia malliin jo edellisen laskennan ollessa käynnissä.

Joidenkin muuttujien kohdalla muutoksia voi tehdä sekä absoluuttisiin että prosentuaalisiin lukuihin. Esimerkiksi liikevaihdon ennusteita voi muokata suoraan asettamalla uuden arvon liikevaihdon suuruudelle, tai vaihtoehtoisesti muuttamalla liikevaihdon kasvuprosenttia. Tällöin absoluuttisen arvon muuttuessa prosenttimuuttujalle lasketaan automaattisesti uusi arvo, ja vastaavasti prosenttimuuttujaa muokattaessa absoluuttinen arvo päivittyy vastaamaan syötettyä prosenttimuuttujan arvoa.

Taseen tasaus

Yrityksen kirjanpidossa taseen vastaavaa- ja vastattavaa- puolten on aina täsmättävä. Ennusteisiin tehtyjen muutosten seurauksena tase kuitenkin saattaa olla hetkellisesti epätasapainossa. Järjestelmässä tase tasataan tarvittaessa automaattisesti. Tasaus tapahtuu hieman eri tavoin riippuen siitä, onko vastaavia vai vastattavia enemmän.

HUOM! Taseen tasaus tehdään vain ennustetilikausille. Toteutuneilla tilikausilla järjestelmä olettaa syötetyn datan olevan paikkansapitävää, jolloin taseen puolien pitäisi tietenkin täsmätä (ellei kirjanpidossa ole virheitä).

Vastaavia enemmän kuin vastattavia

Jos vastaavien summa on suurempi kuin vastattavien, on taseen tasaamiseksi generoitava lisää velkaa. Erotuksen suuruinen määrä lisätään pitkä- ja lyhytaikaisen vieraan pääoman ”Lainat rahoituslaitoksilta”- eriin. Näiden erien suuruuteen ja keskinäiseen suhteeseen voidaan vaikuttaa ennusteparametrien avulla.

Pitkä- ja lyhytaikaisille lainoille rahoituslaitoksilta voidaan määrittää vähimmäistaso parametrien ”Lyhytaikaisten velkojen minimitaso” ja ”Pitkäaikaisten velkojen minimitaso” avulla. Tällöin muuttujat saavat aluksi vähimmäistason mukaiset arvot riippumatta muista parametreista ja siitä, täsmääkö tase vai ei.

Jos vähimmäismäärien lisäämisen jälkeen vastaavat ovat edelleen vastattavia suuremmat, on velkaa generoitava lisää. Tässä kohtaa määräävä tekijä on parametri ”Pitkäaikaisen velan osuus kokonaisvelasta”. Tarvittava määrä velkaa sijoitetaan siten, että parametrin mukainen prosenttiosuus lisätään erään ”Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta” ja loput erään ”Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta. Jos minimimäärien lisäyksen seurauksena vastattavat ovat vastaavia suuremmat, tase tasataan otsikon “Vastattavia enemmän kuin vastaavia” alla kuvatulla tavalla.

Tässä on huomioitava se, että parametriin syötetty arvo ei suoraan vastaa pitkä- ja lyhytaikaisen velan suhdetta vaan määrittää vain sen, miten minimitasot ylittävä velan määrä sijoitetaan lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin tasetta tasatessa.

Otetaan esimerkkitapaus, jossa pitkäaikaisten velkojen vähimmäistasoksi on määritetty 300 ja lyhytaikaisten 200. Pitkäaikaisten velkojen osuus kokonaisvelasta on 60 %. Tase ei täsmää; vastaavaa- puolen summa on 200 suurempi kuin vastattavien. Alla olevasta taulukosta nähdään, miten taseen tasaus tapahtuu.

Ennen Jälkeen
Vastaavaa yhteensä 1000 1000
Vastattavaa yhteensä 800 1000 (= 300 + 420 + 280)
Muut erät 300 300
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 300 420 (= 300 + 60% x 200)
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 200 280 (= 200 + 40% x 200)
Pitkäaikaisen velan osuus kokonaisvelasta 60%
Lyhytaikaisen velan osuus kokonaisvelasta 40% (= 100% -60%)
Taseen puolien erotus 200 (= 1000 – 800)

Vastattavia enemmän kuin vastaavia

Jos vastattavia on taseessa enemmän kuin vastaavia, on tasausprosessi huomattavasti yksinkertaisempi. Erotuksen suuruinen määrä lisätään kokonaisuudessaan erään ”Likvidit varat (generoitu)”. Alla olevassa esimerkissä vastaavien ja vastattavien erotus on 200 ennen taseen tasausta; oikeanpuoleisessa sarakkeessa tasaus on suoritettu.

Ennen Jälkeen
Vastaavaa yhteensä 800 1000
Muut erät 600 600
Rahat ja pankkisaamiset 200 200
Likvidit varat (generoitu) 0 200
Vastattavaa yhteensä 1000 1000
Taseen puolien erotus 200 (= 1000 – 800)

Taseen muutokset tasaamisen jälkeen

Jos tase on kertaalleen tasattu ja siinä tapahtuu muutoksia, järjestelmä ei käynnistä suoraan uutta tasausprosessia senhetkisten lukujen pohjalta. Sen sijaan tarkistetaan tasauserien arvot: jos likvidejä varoja on generoitu tai lainat rahoituslaitoksilta ylittävät määritetyn vähimmäistason, pyritään ensin tasaamaan tase ”kääntämällä” prosessi eli vähentämällä edellä mainituista eristä mahdollisimman paljon. Jos tasetta ei näin saada täsmäämään, prosessi jatkuu tilanteesta riippuen joko kohdan “Vastaavia enemmän kuin vastattavia” tai “Vastattavia enemmän kuin vastaavia” mukaisesti.

Ennusteparametrit

Tilinpäätösennusteita voi muokata suoraan yksittäisiä tuloslaskelman ja taseen eriä muuttamalla, mutta usein helpompi tapa on hyödyntää ennusteparametreja. Parametrit löytyvät Tulos ja tase -välilehdeltä tuloslaskelman ja taseen alapuolelta. Parametrien muokkaus tapahtuu samalla tavoin kuin muidenkin ennustelukujen muuttaminen. Tässä luvussa parametrit esitellään jaoteltuna niiden toimintaperiaatteiden mukaan.

cv_ennusteparametrit_dynamic

Tuloslaskelman ennusteparametrit

Suoraan tuloslaskelmaan liittyviä ennusteparametreja on kaiken kaikkiaan neljä: liikevaihdon kasvu, liikevoittoprosentti, aineellisten hyödykkeiden poistot sekä veroprosentti.

Liikevaihdon kasvuprosentin avulla lasketaan tulevien vuosien liikevaihto lisäämällä laskettu kasvu edeltävän vuoden liikevaihtoon. Parametrin arvon muuttaminen jollekin tilikaudelle vaikuttaa suoraan saman tilikauden absoluuttiseen liikevaihtoon; arvoa päivitetään siten, että se vastaa muokattua kasvuprosenttia. Vastaavasti absoluuttisen liikevaihdon muuttamisen seurauksena liikevaihdon kasvulla lasketaan uusi arvo.

Liikevaihdon tai kasvuprosentin muuttaminen vaikuttaa välillisesti myös tuleviin vuosiin. Seuraavan vuoden liikevaihto lasketaan kasvuprosentin ja edeltävän vuoden liikevaihdon perusteella, joten muutoksen vaikutus ulottuu kaikkiin muutetun vuoden jälkeisiin tilikausiin. Tästä syystä muutokset ennusteisiin kannattaa tehdä ensimmäisestä ennustetilikaudesta alkaen edeten.

Liikevoittoprosentti toimii samalla periaatteella kuin liikevaihdon kasvu: liikevoitto päivittyy prosenttia muuttaessa, ja toisinpäin. Liikevoiton muutos toteutetaan muuttamalla tuloslaskelmasta kaikkia liikevaihdon ja liikevoiton välisiä eriä lukuun ottamatta poistoja ja arvonalentumisia. Tase-erien suuruuksien keskinäiset suhteet säilyvät ennallaan muutoksia laskettaessa.

Poistot aineellisista hyödykkeistä vaikuttavat suoraan aineellisten hyödykkeiden tasearvoon: kokonaisarvo määräytyy edellisen vuoden aineellisten hyödykkeiden ja tehtyjen investointien summana vähennettynä poistojen osuudella. Jos esimerkiksi edeltävän vuoden tasearvo on 300, investointien määrä 50 ja poistoprosentti 20%, on aineellisten hyödykkeiden arvo kuluvalle tilikaudelle (300 + 50) * (100% – 20%) = 280. Poistojen osuuden muuttaminen siis vaikuttaa suoraan aineellisiin hyödykkeisiin. Muutos tehdään siten, että alaerien suuruuksien keskinäiset suhteet säilyvät ennallaan. Yksittäisiä aineellisten hyödykkeiden alaeriä muuttaessa poistoprosentti säilyy ennallaan ja investointeja muutetaan tarvittavalla tavalla; investoinneista lisää seuraavassa osiossa.

Veroprosentti toimii suoraviivaisesti siten, että prosenttia muutettaessa tilikauden verojen absoluuttinen määrä muuttuu. Vastaavasti verojen määrää muuttaessa prosentti muuttuu vastaamaan toteutuneiden verojen suhdetta voittoon ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin

Aineellisia hyödykkeitä voi muokata suoraan vaihtamalla kunkin muuttujan arvoa tai muuttamalla liikevaihtoa, investointeja tai aineellisten hyödykkeiden osuutta liikevaihdosta kyseisen vuoden osalta. Muutosten yhteydessä tase tasataan aiemmin kuvatulla tavalla riippumatta siitä, mitä kautta muutokset tehdään.

Muutosten vaikutus tilikauden muihin muuttujiin/parametreihin

Jos muutetaan suoraan jonkin alaerän, esimerkiksi ”Rakennukset ja rakennelmat” -erän arvoa, muutosta vastaava määrä lisätään absoluuttisiin investointeihin, ja samalla se muuttaa myös investointien osuutta liikevaihdosta. Tehdyn muutoksen arvo siirtyy myös seuraaville tilikausille, koska lähtökohtaisesti aineellisten hyödykkeiden käyttöikä on yhtä tilikautta pidempi. Investoinnin arvo vähennetään ajan mittaan poistoina.

Kun muutetaan kokonaisinvestointeja (joko absoluuttisia tai osuutta liikevaihdosta), aineelliset hyödykkeet lasketaan uudelleen siten, että niiden summa muuttuu investointien muutoksen verran ja alaerien keskinäiset suhteet pysyvät muuttumattomina. Jos taas muutos tehdään aineellisten hyödykkeiden osuuteen liikevaihdosta, muutetaan arvoja siten, että niiden summa vastaa annettua prosenttiosuutta. Lisäksi investointeja muutetaan siten, että ne kattavat aineellisten hyödykkeiden muutokset. Tässäkin tapauksessa alaerien keskinäiset suhteet pysyvät samoina.

Muutosten vaikutus seuraaviin tilikausiin

Ennustevuosien lukuja muuttaessa aineellisten hyödykkeiden muutokset siirtyvät seuraaville vuosille tapauksesta riippuen hieman eri tavoilla. Jos aineellisten hyödykkeiden eriä muuttaa suoraan, seuraa toiminta yllä olevaa kuvausta – muutosten tekeminen suoraan taseeseen dominoi aina suhteessa ennusteparametrien muuttamiseen. Tällöin sekä investointeja että aineellisten hyödykkeiden osuutta liikevaihdosta muutetaan siten, että ne vastaavat kunkin vuoden absoluuttista aineellisten hyödykkeiden määrää.

Muussa tapauksessa ennustevuosien arvot määräytyvät sen mukaan, onko aineellisten hyödykkeiden osuus liikevaihdosta määritetty dominoivaksi (Parametrin ”Investoiko yritys automaattisesti suhteessa liikevaihdon kehitykseen” arvo on 1) vai ei (parametrin arvo on 0). Oletusarvoisesti investoinnit on määritelty dominoivaksi kahdelle ensimmäiselle ennustevuodelle ja aineellisten hyödykkeiden suhde liikevaihtoon lopuille.

Parametrin ”Investoiko yritys automaattisesti suhteessa liikevaihdon kehitykseen” arvo 1 (kyllä)

Jos aineellisten hyödykkeiden suhde liikevaihtoon dominoi, muutettua vuotta seuraavien vuosien aineelliset hyödykkeet eivät muutu senhetkisestä arvostaan; sen sijaan absoluuttisia investointeja muutetaan siten, että aineellisten hyödykkeiden ja liikevaihdon suhde pystytään ylläpitämään.

Liikevaihtoa muutettaessa aineelliset hyödykkeet muuttuvat samassa suhteessa liikevaihdon muutoksen kanssa, mikäli aineellisten hyödykkeiden suhde liikevaihtoon on määritelty dominoivaksi tekijäksi. Lisäksi tehdyt poistot kompensoidaan kasvattamalla absoluuttisia investointeja vastaavalla määrällä.

Parametrin ”Investoiko yritys automaattisesti suhteessa liikevaihdon kehitykseen” arvo 0 (ei)

Jos aineellisten hyödykkeisen suhde liikevaihtoon ei ole dominoiva (eli investointien absoluuttinen määrä on), lasketaan aineelliset hyödykkeet tehtyjen investointien ja edeltävän vuoden lukujen perusteella. Tässä tilanteessa liikevaihdon muutos ei aiheuta muutoksia aineellisiin hyödykkeisiin. Tehdyt poistot vähennetään kokonaisuudessaan aineellisten hyödykkeiden arvosta.

Käyttöpääoma

Käyttöpääoman määrä ja sen suhde liikevaihtoon on hyvin olennainen tekijä yrityksen päivittäisen toiminnan kannalta. Yritys voi määrittää käyttöpääomalle vähimmäistason, joka vaaditaan lyhyen aikavälin toimintakyvyn varmistamiseksi. Tarvittavan käyttöpääoman määrä riippuu toiminnan laajuudesta; tästä syystä yrityksen taserakenteen arvioinnissa voidaan hyödyntää oleellisimpia käyttöpääoman eriä ja niiden suhdetta liikevaihtoon.

Joillekin käyttöpääomaan kuuluville taseen alaerille voidaan määrittää arvo asettamalla niille tietty prosenttiosuus liikevaihdosta ennusteparametrien avulla; näitä eriä ovat aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet, valmiit tuotteet ja tavarat, lyhytaikaiset myyntisaamiset sekä ostovelat. Jos esimerkiksi määritetään keskeneräisten tuotteiden osuudeksi liikevaihdosta 5 %, kyseisen tase-erän arvo muuttuu liikevaihdon muuttuessa siten, että 5 % osuus säilyy. Vastaavasti jos liikevaihto säilyy ennallaan ja parametriin määritetään uudeksi prosenttiosuudeksi 10 %, tase-erän arvo muuttuu vastaamaan kyseistä osuutta.

Käyttöpääomamuuttujia voi muuttaa myös muiden taseen erien tavoin suoraan muuttamalla kyseisen muuttujan absoluuttista arvoa taseessa. Tällöin muutettua erää vastaavan ennusteparametrin arvo lasketaan uudelleen jakamalla muutettu arvo liikevaihdolla. Käyttöpääomaan kuuluvia eriä muuttaessa viimeisin tehty muutos jää voimaan riippumatta siitä, tehdäänkö muutos prosenttiosuuteen vai suoraan taseen erään. Tehdyt muutokset eivät vaikuta seuraaviin vuosiin, vaan muutokset on tehtävä joka vuodelle erikseen. Saamisiin ja vaihto-omaisuuteen kuuluvia tase-eriä, joilla ei ole ennusteparametria, muokataan suoraan halutun muuttujan arvoa vaihtamalla.

Velat ja kassa

Velka- ja kassaparametrit –otsikon alla listatut parametrit liittyvät taseeseen generoitavien velkojen ja likvidien varojen määrään. Niillä on oleellinen merkitys taseen tasaamisessa – nämä parametrit onkin esitelty tarkemmin luvussa Taseen tasaus.

Muut parametrit

Tämän otsikon alle on listattu parametrit, jotka eivät kuulu mihinkään aiemmin listatuista kategorioista. Näitä ovat osingonjako sekä pitkäaikaisten myyntisaamisten osuus liikevaihdosta.

Parametrin ”Tuloksesta jaettavien osinkojen osuus” avulla voidaan määrittää se, kuinka suuri osuus edellisen tilikauden tuloksesta jaetaan osinkoina osakkeenomistajille, ja kuinka suuri osa jää yrityksen omaan käyttöön (ja siten kirjataan taseen omaan pääomaan). Parametrin vaikutus näkyy taseen ”Edellisten tilikausien tulos”- muuttujassa: se lasketaan lisäämällä edellisen tilikauden vastaavaan arvoon viimeisimmän tilikauden tulos kerrottuna sillä osuudella, jota ei makseta osinkoina. Jos siis esimerkiksi vuoden 2014 edellisten tilikausien tulokseksi on kirjattu 1 000€ ja kuluvan tilikauden tulokseksi 200€, ja osingonjakosuhde vuodelle 2015 on 75%, lasketaan edellisten tilikausien tulos vuodelle 2015 seuraavasti:

2015 2016
Edellisten tilikausien tulos 1000 1150 (= 1000 + 200 x (100% – 25%))
Tilikauden tulos 200 300
Tuloksesta jaettavien osinkojen osuus 30% 25%

HUOM! Osingonjakosuhde vaikuttaa siihen, kuinka suuri osuus edellisen tilikauden tuloksesta jää yrityksen käyttöön; jos esimerkiksi haluat määrittää sen, kuinka paljon osinkoja vuoden 2015 tuloksesta jaetaan, on muutettava osingonjakosuhdetta vuodelle 2016.

Pitkäaikaisen myyntisaamisten osuus liikevaihdosta rinnastuu toimintaperiaatteensa suhteen käyttöpääoman parametreihin. Muutosten tekeminen absoluuttiseen arvoon muuttaa parametrin arvoa, ja vastaavasti parametriin tehdyt muokkaukset siirtyvät taseen erään ”Pitkäaikaiset myyntisaamiset”.

Muutosten tallentaminen

Kun olet tehnyt haluamasi muutokset ennusteisiin, voit tallentaa mallin sivun ylälaidan ”Tallenna”-painiketta klikkaamalla, jolloin siirryt tallennussivulle. Mallin voi järjestelmän asetuksista riippuen tallentaa joko julkiseksi tai piilotetuksi. Julkinen malli näkyy kaikille saman organisaation käyttäjille; jos asiakkuuteen on liitetty tili useammalle käyttäjälle, he kaikki pääsevät tarkastelemaan mallin lukuja. Muiden järjestelmää käyttävien asiakkaiden tunnuksilla mallit eivät kuitenkaan ole näkyvillä. Piilotettu malli taas näkyy vain käyttäjälle itselleen. Jos asiakkaalla on vain yksi käyttäjätili, malli tallennetaan lähtökohtaisesti aina piilotettuna.

arvmäär_tallenna_malli

Jos mallia ei tallenneta, muokkaustilassa tehdyt muutokset menetetään. Tallennuksen ollessa käynnissä sivulla näkyy latauskuvake; tällöin et pysty siirtymään järjestelmän sisällä muille sivuille. Tyypillisesti mallin tallentaminen tietokantaan kestää noin minuutin. Kun tallennus on valmis, latauskuvake katoaa ja siirryt automaattisesti tallentamasi mallin näkymään. Voit vaihtaa näytettävää mallia sivulla Järjestelmän käyttö ja perusominaisuudet esitetyllä tavalla.

arvmäär_tallenna_spinner

HUOM! Yksittäinen käyttäjä voi tallentaa kullekin yritykselle kerrallaan vain yhden mallin. Jos muokkaat tallentamasi mallin lukuja ja teet uuden tallennuksen, edellinen malli ei säily järjestelmässä.

Leave a Reply